KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM      SJÆLØR BOULEVARD 133      36 46 33 50      kg@adm.kg.dk

Indsatsområder

Du er her

Indsatsområder

KGs mission

Alle unge, der går på KG skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at læse videre. Alle ansatte og alle elever på KG forpligter sig til at samarbejde om at opnå disse tre mål.

Elever bliver dygtige, når de er aktive i læringsprocessen, derfor er undervisningen bygget op om producerende elever. Vi lægger vægt på at udvikle ansvarlighed, nysgerrighed og bevidsthed om egen læreproces.

 

You and Me are We

Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske, deltagende verdensborgere.

KGs vision: You and Me are We

YOU - Demokratisk ansvarlighed   Den enkelte elev og ansatte på KG forpligter sig ud fra sit kulturelle ståsted  i en demokratisk, dialogbaseret  skolekultur i respekt for den anden

ME - Individuel mangfoldighed         Vi anerkender de enkelte elevers og ansattes særkende i en mangfoldig skolekultur

WE - Forpligtende  fællesskab         Mangfoldigheden fungerer kun når man forpligter sig i fællesskabet, og alle på KG bidrager til dette

 

Værdier for KG 2020 - We are You and Me

Det er elevernes dannelse, læring, motivation og udvikling, der er afgørende for valg af strategi og metode for ledelse og lærere.

Det hele menneske er udgangspunktet for dialog og læring.

Alle bidrager med tillidsfulde relationer, tæt dialog og konstruktiv feedback.

Alle udfordres gennem et udviklende læringsmiljø.

Gennem en alsidig metodetilgang fokuserer vi på produkter og resultater

Vi lærer af hinanden og blander os i hinandens arbejde.

Forandringsparathed er en del af vores særkende, og vi udfordrer status quo

Vi arbejder innovativt og målrettet med at kombinere viden og omverdensforhold med henblik på at

  • Styrke elevernes dannelse som verdensborger
  • Styrke elevernes faglige, kreative og innovative evner
  • Give eleverne erfaring med og mod til at udvikle sig i en global verden
  • Styrke elevernes evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog

Faglige udfordringer til dygtige elever

Elever der ikke har noget nævneværdigt fravær, og som vil have ekstra faglig udfordring kan alene eller i par søge deres faglærer om at lave et fagligt produkt under navnet ”4 dage, 500 kr. og 1 produkt”. Eleven får mulighed for i 4 dage at undersøge et fagligt problem udenfor KG, gerne i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Eleven afleverer en rapport, film eller anden dokumentation for arbejdet. Der er desuden mulighed for at elever kan søge om udlandsophold i op til fire uger i slutningen af 2.g eller i starten af 3.g. Det er endvidere muligt for elever fra KG - efter konkret ansøgning - at deltage i Akademiet for talentfulde unge.

Producerende elever

KG’s overordnede didaktiske målsætning er at skabe producerende elever. For at opnå dette og skabe nye kompetencer skal vi sammentænke KG’s forskellige indsatsområder. Producerende elever fødes i samspillet mellem globalisering, innovation, IT, AT og skriftlighed. Producerende elever skabes i klasserummet og uden for klasserummet.

I klasserummet går eleverne fra at være reciperende til at være producerende, hvilket betyder, at læreren træder delvist tilbage som den, der formidler viden. Eleverne er aktive. De søger, tilegner sig ny viden, og de skaber nye produkter med gyldighed og værdi for dem selv og andre. “Den, der laver noget, lærer noget”.

Det uendelige små og det uendelige store

Producerende elever skal (med Georg Brandes ord) forstås som et resultat af “det uendelige små og det uendelige store”. Eksempelvis er elever producerende “i det uendelige små”, når de er aktivt skrivende i den daglige undervisning. Det at åbne et fælles Google-dokument og skrive noter i stedet for automatafskrivning fra lærerens tavlenoter, kan opfattes som en ubetydelighed, men ikke mindre væsentlig måde at producere på. De mindre producerende processer i hverdagen danner  baggrund for og kvalificerer “Det uendelige store” med det omfattende og helstøbte projekt, hvor eleverne i deres arbejde følger processen fra idé til produkt og inddrager ekspertviden og tager kontakt til samarbejdspartnere og virksomheder udefra.

Producerende elever via tværfaglighed

Tværfaglighed lægger op til projektbaseret undervisning. Her kan som eksempel både det globale og det innovative naturligt komme i spil, og som eksempel giver et globalt problemfelt som klimaforandringer stor mulighed for, at eleverne via innovative processer idégenererer, opstiller et problemfelt, analyserer sig frem til problemløsning og slutter med at skabe et produkt, som er værdiskabende for dem selv og andre. De udvikler samarbejds- og formidlingskompetence i den producerende proces og kvalificerer sig således til deres videre uddannelsesforløb.

 

Globalisering

Globaliseringen medfører forandringer, som betyder, at gymnasieelever har behov for globale kompetencer: De skal rustes til at indgå på fremtidens globaliserede arbejdsmarked, bidrage til at kunne løse globale problemstillinger (fx klimaforandringer, resurseknaphed og stigende urbanisering) og begå sig i en multikulturel verden.

På KG arbejder vi for, at integrere det globale i undervisningen i alle fag ved at lade undervisningsforløb og projekter tage udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og anskue dem ud fra et globalt perspektiv. Det handler om at lære at forstå verden som tæt forbundet og forstå hvordan handlinger har konsekvenser ikke blot lokalt, men også globalt. I hverdagen betyder det at vi arbejder med et fokus på 4 globale kompetencer:


For at integrere det globale yderligere i undervisningen bliver året skudt i gang med en Global Kickstart-fællestime for 1.g og 1.hf. Ligesom studieretningsdagen i år har fokus på globale og innovative kompetencer og skal tjene som startskud for et flerfagligt globalt forløb, der strækker sig ind i februar. Studieretningsdagen planlægges i december.

Sideløbende vil alle faggrupper dele ideer og viden om globale forløb, og der vil blive udbudt lærerkurser i at inddrage det globale perspektiv i undervisningen fra skoleårets start. Alle lærere er forpligtet til at afholde et globalt forløb i løbet af vinteren.

 

Innovation

Alle klasser på KG arbejder med innovative projekter og innovativ pædagogik. I begyndelsen af skoleåret udarbejdes i søjlerne en strategi- og progressionsplan for innovation i 2014/15. Der arbejdes med alle innovationskompetencer i alle fag.

 

Bæredygtighed på KG

Bæredygtighed søges i stigende grad indtænkt på alle niveauer i skolens virksomhed. 

Det grønne klasseværelse

Af Miljøministeriets Pulje for Grønne Ildsjæle er KG blevet tildelt midler til at udvikle et ’Laboratorium for grøn Omdannelse’ – i daglig tale benævnt det grønne klasseværelse. Arbejdet med udviklingen af dette anderledes klasselokale er i gangsat, og her samarbejder KG med arkitekt og urban farmer Signe Voltelen, samt arkitekt og møbelsnedker Martin Hartmann. Det grønne klasseværelse er anlagt på taget af KGs hovedbygning .

 

Du kan læse mere om KGs indsatsområder i vores handleplan her.

KG i tal

Nyhedsbreve
Nyhedsbrev maj 2016 tir, 05/03/2016
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale
michael kors handbags michael kors handbags clearance michael kors handbags on sale